Uusi Metka-rahoitus haettavissa – Rahallista tukea metsänhoitoon

12. huhtikuuta 2024

 

 

 

Edellisessä blogissani 26.4.2023 kirjoittelin ennakkotunnelmia uuteen metsätalouden tukijärjestelmään liittyen. Vuodessa on moni asia muuttunut ja pieni päivitys on paikallaan. Metka- laki tuli suunnitellusti voimaan vuoden 2024 alusta. Tukihaku on jo avautunut taimikon- ja nuoren metsän hoitoon liittyen. Vaativampien työlajien osalta, tukihaku avautuu ennakkotietojen mukaan kesällä 2024. Tukiin liittyvät tarkempi tieto löytyy tämän jutun lopusta.  

 

LAITETAAN MYÖS SUOMETSIIN JA TIESTÖÖN LIITTYVÄT HANKKEET MIETINTÄÄN  

 

Metka- lain keskiössä on vesiensuojelun tason merkittävä parantaminen ja siksi suometsänhoitohankkeet ovat kokeneet suuren muutoksen. Uuden lain myötä hankkeiden suunnitteluvaatimuksia on tiukennettu huomattavasti. Jos suoalueella halutaan ratkoa vesitalouden ongelmia kaivinkoneeseen turvautuen, on koko suoalueen tila sekä tulevaisuuden toimet selvitettävä samalla. Myös laskuojien ja alapuolisen vesistön kuntoon liittyvät asiat on huomioitava tarkasti. Suunnittelun osalta muutos on suuri, mutta näen tämän mahdollisuutena.  

Vesiensuojelun keinovalikoima on laaja ja kustannukset korvataan täysin valtion toimesta. Maanomistajan kannalta muutos on positiivinen, sillä myös suometsien hoidon suunnittelun taso tulee parantumaan merkittävästi. Metsäkeskus on tuottanut suunnittelijoiden avuksi uusia työkaluja, jotka helpottavat etenkin suometsien hoitoon liittyvien hankkeiden valmistelua. Uudet Qgis- suunnittelutyökalut helpottavat kokonaisuuden hallintaa, sillä lähes kaikki oleellinen tieto löytyy yhdestä paikasta. Suunnitelman tuleekin aina perustua parhaisiin käytettävissä oleviin menetelmiin ja tarveharkintaan. Näin maanomistaja saa parempaa palvelua ja käytännön toimet ovat tarkkaan mietittyjä.  

Vaikka omalla suoalueella ei olisi vesitalouden ongelmia, niin naapurien yhteishankkeesta voi hyötyä monella tavalla. Koko suoaluetta koskevan vesiensuojelun ja luontoarvojen parantamiseen liittyvillä toimilla voidaan edistää sinunkin tavoitteitasi. Kitukasvuisten suoalueiden ennallistaminen, metsän terveyslannoitus, kulkuyhteyksien kehittäminen, luonnon monimuotoisuuden parantaminen, ilmastosyyt tai vaikka suoalueen vesiensuojelun kehittäminen ovat hyviä syitä osallistua. Etenkin tuhkalannoitus on hyvin kannattava investointi ilmastonkin kannalta ja sen avulla voidaan vähentää merkittävästi ojien kunnostustarvetta puustoisilla kohteilla. Maanomistajien erilaiset tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet täydentävätkin toisiaan ja mahdollistavat kokonaisvaltaisen suunnittelun. Maanomistajien yhteistyöstä on nyt oikeasti hyötyä!  

Uusi Metka- laki oli tuomassa parannusta myös metsäteiden perusparannuksen tukitasoon. Tuki nousi uuden lain myötä 70 % tasolle. Tämä oli tervetullut uudistus, sillä kustannustaso on noussut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Valtiontalouden tilanteesta johtuen, perusparannuksiin varattua rahoituskehystä leikattiin reilusti jo ennen lain voimaan tuloa. Metsäkeskukselta saatujen tietojen mukaan, metsäteiden perusparannukseen varattuja tukia on jaettavana vähän. Ne riittävät ainoastaan kriittisimpien siltakohteiden ja suurten rumpujen korjaamiseen.  

Toivomme tosiaan, että tilanne paranee lähivuosina. Korjattavaa tiestössä kyllä riittää, mutta kriittisimmät korjaukset on toteutettava lähivuosina maanomistajien varoin. Tien korjaamisen suunnittelusta kannattaa kysyä aina tarjous ammattilaiselta. Oikein suunnitelluilla toimenpiteillä saadaan paras tuotto sijoitukselle. Suunnittelusta säästäminen käy kalliiksi pidemmän päälle, kun toimenpiteet on kohdistettu väärin tai niitä ei ole tehty riittävästi. Tien kunnostamisen kustannukset kannattaa aina selvittää, jos tie ei kestä sulan maan aikaisia puukuljetuksia. Puun myyntitulojen menetykset voivat olla tien korjauksen kustannuksia suuremmat, jos kesäkorjuukelpoinen kohde on myytävä talvikohteena heikkokuntoisen tien takia.  

 

Metka- tukitasot ja ehdot koostettuna 

 

Taimikonhoidon tuki 200 €/ha 

 • Kuvion minimikoon poistuminen mahdollistaa jatkuvan kasvatuksen pienaukkojen hoitamisen.   

Nuoren metsän hoidon tuki 200 €/ha  

 • Jos hoitotoimien yhteydessö kerätään pienpuuta (energiapuu), niin tuki 300 €/ha. Pienpuun keruussa metsään pitää jättää kuolleet pysty- ja maapuut. 
 • Tukiehdoissa siirrytty jäävän puuston keskiläpimittavaatimuksesta jäävän puuston enimmänpituusrajaan, joka on hoitotoimien jälkeen havupuilla 12m ja lehtipuilla 15m 
 • Huom! Taimikonhoidon ja Nuoren metsän hoidon kohteelle voi saada uudestaan tukea, jos edellisen tuen maksusta on kulunut vähintään viisi vuotta.  Metkassa tuki haetaan pelkästään töiden toteuttamisen jälkeen tehtävällä toteutusilmoituksella eikä ennakkohakemusta tarvita.    

 

Suometsien hoitosuunnitelma, vesiensuojelu ja kulkuyhteydet  

 • Ojien kunnostustöihin ei myönnetä enää tukea 
 • Vesiensuojelun toimien tuki on sataprosenttinen, piennarteiden tekemiseen tuki 1,35 €/m.   
 • Suunnittelualueen rajaus peruskartan suoalueen mukaan  
 • Suunnittelun tuki on 60–80 prosenttia kustannuksista (50-150ha / 3-10 osakasta, tuki myönnetään sen mukaan, kumpi edullisin maanomistajille)  
 • Suometsänhoidon suunnitelmalle haettava ensin tukipäätös 
 • Hakemuksen perusteena hankkeeseen sitoutuneet maanomistajat, suunnittelun kustannusarvio sekä aluerajaus  
 • Rahoituspäätöksen jälkeen varsinaiset suunnittelutyöt käyntiin.  
 • Toteutusvaiheen rahoitushaku suunnitelman valmistuttua 
 • Suometsänhoidon suunnitelma sisältää vesiensuojelusuunnitelman, tarvittavat luvat, suunnitelmakartat ja toteutustöiden maanomistajakohtaisen kustannusarvion  
 • Metsäkeskus tekee hakemuksen perusteella päätöksen tuen myöntämisestä toteutusvaiheelle.  
 • Toteutusilmoitus tehdyistä toimenpiteistä ja kustannukset  
 • Hankkeen toteutuksen etenemisestä ja tuloksista raportoidaan maanomistajille ja Metsäkeskukselle.  

 

Terveyslannoitukseen tukea lannoitetun pinta-alan mukaan   

 • Terveyslannoitus suometsien tuhkalannoitukseen 270 e/ha 
 • Kivennäismaan metsiin, joiden maaperässä esiintyy boorin puutosta 155 €/ha  
 • Alueella oltava kasvatuskelpoinen puusto min. 70 m3/ha, pl. taimikot 
 • Hoitotyöt ja kasvatushakkuut tehty sekä vesitalous oltava kunnossa 
 • Tuki maksetaan pinta-alan perusteella. Käytännön toteutuksen ehtona vähintään 10 ha hankealue.  

 

Ympäristötuki ja tuki luonnonhoitohankkeisiin pysyvät lähes ennallaan  

 • Ympäristötuen ja luonnonhoitohankkeiden tuen tavoitteena on biologisen monimuotoisuuden edistäminen talousmetsissä.  
 • Luonnonhoidon tukea voi hakea esimerkiksi elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, ennallistamiseen ja vesiensuojelutöihin. Tuki myönnetään luonnonhoidon hankehaun perusteella tai maanomistajan hakemuksesta. Tuki on 100 % hankkeen kustannuksista. 
 • Ympäristötukea myönnetään maanomistajalle ensisijaisesti metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen turvaamiseen niissä tilanteissa, joissa vähäisen haitan kynnys ylittyy.  
 • Tukea voidaan myöntää myös muihin monimuotoisuuden kannalta arvokkaisiin kohteisiin. 
 • Metsäkeskuksen ja maanomistajan välinen ympäristötukisopimus tehdään 10 vuodeksi. 
 • Ympäristötuen määrään vaikuttavat sopimuskohteiden pinta-ala ja kasvatuskelpoinen kokonaispuusto, sopimuskohteet sisältävän metsäkiinteistön välittömät hakkuumahdollisuudet sekä laskennassa käytettävä alueellinen keskikantohinta. Laskennassa huomioiden vähäisen haitan kynnys, joka on 4 prosenttia tai enintään 3 000 euroa kyseisen kiinteistön välittömistä hakkuumahdollisuuksista.   
 • Lisäksi vuodesta 2024 lähtien ympäristötukeen voidaan sisällyttää runsaspuustoisille kohteille kuolleesta puusta maksettava kannustinkorvaus, joka on enintään kaksikymmentä prosenttia ympäristötuen kokonaismäärästä. Kuollutta puuta pitää olla kannustinkorvaukseen laskettavalla kuviolla vähintään 10 kuutiometriä ja 20 kuutiometriä hehtaaria kohden. 

 

Tarkemmat arviot kohteen sopivuudesta ja laskelmat tukien tasosta tehdään aina kohdekohtaisesti! Kysy lisätietoja asiantuntijalta! 

 

Kulotus on uusi tuettava työlaji  

 • Voit saada tukea, kun kulotat uudistushakattua metsää vähintään kahden hehtaarin alueelta.  
 • Kulotettavan alueen kasvupaikkaluokan täytyy olla kuivahko kangasmetsä tai sitä rehevämpi kasvupaikkaluokka. 
 • Tukea 2000 euroa hehtaarilta, kun alue on alle neljä hehtaaria. Tuki on 1 500 €/ha, kun kulotusala on vähintään neljä hehtaaria. 
 • Kulotettavalla alueella täytyy olla vähintään 20 kuutiometriä uudistushakkuussa jätettyjä säästöpuita, jotka ovat ryhmissä. Ryhmiä voi olla yksi tai useampia. Poltettuja säästöpuita ei saa poistaa kulotetulta alueelta. 
 • Kulotettu alue täytyy säilyttää metsätalousmaana seuraavan kymmenen vuoden ajan. Kulotettua aluetta ei siis saa muuttaa esimerkiksi pelloksi. Säästöpuiden polttamisesta aiheutuva tulonmenetys korvataan enintään 50 kuutiometriin saakka. 

Metsäteiden ympärivuotinen käyttö tavoitteena  

 • Kun metsätien perusparannus tehdään yhteishankkeena, tukea myönnetään 70 % kustannuksista.  
 • Sillan rakentaminen tai korjaus nostavat tukitasoa 85 % tasolle 
 • Myös yhden tilan hankkeena perusparannettavan metsätien kunnostuskustannuksiin voi saada tukea enintään 6000 €/km.   
 • Uuden metsätien rakentamiseen tuki 30-50 % kustannuksista.  

 

Jos Metka- tukiin liittyvät asiat askarruttavat, niin kysy lisätietoa meiltä!  

Lisätietoja uusista suometsänhoidon palveluista sekä niiden hinnoittelusta löydät osoitteesta https://metsatkuntoon.fi/metsanhoito/suometsanhoito/ 

Metka- tukiin liittyvää yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy Metsäkeskuksen sivuilta osoitteesta: https://www.metsakeskus.fi/fi/metsatalouden-tuet/metka-tuet 

 

Terveisin 

Janne Turunen  

Metsäasiantuntija, luonnonhoito, suometsänhoito, tiehankkeet  

Suomen Metsät KuntoonOy 

puh: 050-4768526 

janne.turunen@metsatkuntoon.fi 

Kysy lisää!

 • Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietojen käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Janne Turunen

Janne Turunen

Metsäasiantuntija, tiiminvetäjä

Pohjois-Karjala ja Kainuu

puh. 050 476 8526

etunimi.sukunimi@metsatkuntoon.fi

MetsätKuntoon-digipalvelu

Kehitämme kokonaisvaltaista sähköistä palvelualustaa metsänomistajille, puunostajille sekä metsänhoito- ja korjuupalveluita tarjoaville organisaatioille. Kehitystyön mahdollistaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus.

Share This